Söndag 13 oktober 2024 kl 12.00

Allmänna  villkor för Hässelbyloppet arrangerat av Hässelby SK

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för Hässelbyloppet som av Friidrottsföreningen. Friidrottsföreningen Hässelby SK (802411-9698.

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till Hässelbyloppet som Hässelby SK  arrangerar godkänner du Hässelby SK  vid var tid gällande Allmänna Villkor.

För att delta i   Hässelbyloppet måste du ha uppnått 16 år. För det fall du är yngre än 18 år måste din målsman godkänna din anmälan.

Om du gör en anmälan till Hässelbyloppet för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av, godkänner och följer våra Allmänna Villkor.

2. Bokning, priser och betalning

Information om Hässelby SK, möjliga val och priser  - samt av den bokningsbekräftelse som du får skickad till dig. Innan du skickar in en anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera så att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Vid anmälan måste du uppge de uppgifter som anges som obligatoriska för Hässelbyloppet. Genom att du skickar in din anmälan intygar du att de uppgifter som du har lämnat är korrekta.

Utbudet av betalmetoder, men du erbjuds   ett antal olika betalningsalternativ. Du erbjuds möjlighet att betala med Swish, bank-/kreditkort, direktbetalning från bankkonto eller faktura. Vid köp från land utanför Sverige som inte stöds av Klarna, samt vid köp av presentkort och värdecheckar, erbjuds betalning via Nets. För att använda betaltjänsterna kan du behöva godkänna de allmänna villkor som gäller för det betalsätt som just du valt.

Om du betalar med bankkort eller genom banköverföring är du skyldig att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Har du valt faktura som betalmetod, ska fakturan betalas senast på angiven förfallodag. Vid försenad betalning har Marathongruppen rätt till ränta, rätt att ta ut påminnelseavgift samt rätt till ersättning för inkassokostnader enlig lag.

Betalning via Klarna

Om du väljer att betala via Klarna gäller Klarnas allmänna villkor utöver vad som framgår ovan. Aktuella villkor för Klarna hittar du här Klarnas villkor.

Notera att Klarna, för att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ, kan behöva dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med dataskyddslagstiftningen och Klarnas sekretesspolicy.

3. Bokningsbekräftelse

Efter att du har gjort din anmälan kommer Hässelbyloppet att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. Du är ansvarig för att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss via email. Se adress under punkt 15 kontakt.

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss via email. Se adress under punkt 15 kontakt.

4. Ångerrätt

Ditt köp av startplats till Hässelbyloppet kan ångras i upp till 24 timmar efter genomfört köp.

Notera att endast i ovan stycke angiven ångerrätt gäller då köp av startplats till ett idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantaget från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

5. Avbokning Efter att den i punkten 4 ovan angivna ångerfristen löpt ut är din anmälan bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte, och om du har valt faktura som betalmetod måste fakturan betalas (oavsett om du avser att delta i Loppet eller inte).

Vid händelse av sjukdom, skada eller olyckshändelse kan du eventuellt få din anmälningsavgift återbetald från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.

6. Byte av deltagarnamn

Anmälan till Hässelbyloppet är personlig och du får inte låta någon springa Hässelbyloppet i ditt namn.  

Observera att du inte kan överlåta din startplats enligt ovan om du har anmält dig genom en gruppanmälan, t.ex. genom din arbetsgivare. Då gäller andra villkor för din möjlighet att överlåta din startplats till någon annan. Önskar du överlåta din startplats ska du istället kontakta din arbetsgivare eller annan ansvarig anmälare för vidare instruktioner.

Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan Loppet ska äga rum. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på e-post kansliet@hskfriidrott.se.

7. Personuppgifter

När du köper en startplats och anmäler dig till Hässelbyloppet, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa mer om Marathongruppens personuppgiftsbehandling här.

Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn och födelseår ska synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss på e-post kansliet@hskfriidrott.se.

Din e-postadress används, om du har godkänt detta, till utskick av Hässelbyloppets nyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta kansliet@hskfriidrott.se eller klicka på avregistreringslänken.

8. Marknadsföring

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av Hässelbyloppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Loppet kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Hässelbyloppet, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela detta till oss på e-mail (se under punkt 15 kontakt). Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

9. Ansvar

Deltagande i Hässelbyloppet sker på egen risk och vi ansvarar därför inte för eventuell skada som du åsamkar dig vid deltagande i Hässelbyloppet. Vi ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma på kläder eller utrustning som du använder dig av under Hässelbyloppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller mot de regler/instruktioner som tillämpas vid Hässelbyloppet.

10. Inställt eller förändrat lopp

Vi förbehåller oss rätten att ställa in Hässelbyloppet, förändra Hässelbyloppets bansträckning, ändra starttid/datum för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Hässelbyloppets arrangemang:

a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse, b) om vi eller myndighet bedömer att det är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som är nödvändiga för att vi ska få/ska kunna genomföra Loppet.

Hässelbyloppet har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Loppets genomförande ändras (bansträckning, starttid/datum och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang) eller Loppet i värsta fall blir inställt när så sker med anledning av omständighet enligt punkt a) - c) ovan.

11. Särskilt om Covid-19

Förändringar i genomförandet

Om Hässelbyloppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 (”Coronaregler”) är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Hässelbyloppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Hässelbyloppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella Coronaregler ska kunna efterlevas. Hässelby SK har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Hässelbyloppets genomförande ändras utifrån vad som anges i detta stycke.

Reducerat deltagarantal

Vi förbehåller oss rätten att reducera antalet deltagare i Loppet av skäl hänförliga till Covid-19, om vi bedömer att så måste ske för att vi ska kunna genomföra Hässelbyloppet i enlighet med aktuella Coronaregler. Om antalet deltagare i Hässelbyloppet måste reduceras kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att du blir av med din startplats förbehåller vi oss rätten att endast återbetala en del av din anmälningsavgift, i enlighet med vad som anges i stycket nedan. Hässelbyloppet Hässelbyloppet har ingen skyldighet att återbetala ytterligare del av anmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall att Hässelbyloppets deltagarantal måste reduceras för att Hässelbyloppet ska få/ska kunna genomföras.

Storleken på den återbetalning du har rätt till vid indragen startplats till följd av reducerat deltagarantal, baseras på (i) datumet för beslutet att dra in din startplats, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Hässelbyloppets genomförande:

  • >180 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 100 % av anmälningsavgiften
  • 90-180 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 75 % av anmälningsavgiften
  • <90 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 50 % av anmälningsavgiften

Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 60 dagar efter det att du tagit del av informationen att din startplats försvinner med hänvisning till reducerat deltagarantal till följd av Covid-19.

Inställt Lopp

Vi förbehåller oss rätten att ställa in Hässelbyloppet av skäl hänförliga till Covid-19. Om Hässelbyloppet måste ställas in av skäl som är hänförliga till aktuella Coronaregler kommer din anmälningsavgift att återbetalas i enlighet med vad som anges nedan. Notera att ingen återbetalning sker om Loppet ställs in 0-3 dagar före aktuellt datumet för Hässelbyloppets genomförande. Hässelby SK har ingen skyldighet, utöver vad som anges nedan, att återbetala hela eller delar av anmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall att Loppet måste ställas in av skäl hänförliga till Covid-19.

Storleken på den återbetalning du har rätt till vid inställt Hässelbylopp till följd av skäl hänförliga till aktuella Coronaregler, baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Hässelbyloppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

  • >180 dagar före datumet för Hässelbyloppets genomförande återbetalas 75 % av anmälningsavgiften;
  • 31-180 dagar före datumet för Hässelbyloppets genomförande återbetalas 50 % av anmälningsavgiften;
  • 4-30 dagar före datumet för Hässelbyloppets genomförande återbetalas 25 % av anmälningsavgiften; och
  • 0-3 dagar före datumet för Hässelbyloppets genomförande återbetalas 0 % av anmälningsavgiften.

Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 60 dagar efter det att du tagit del av vårt beslut att ställa in Hässelbyloppet.

12. Reklamation

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Du kontakta oss via email eller besöka hos, kontaktuppgifter finns under punkt 15. Om du trots detta inte är nöjd, se nedan under punkten 14.

13. Övrigt

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring Hässelbyloppet.

Hässelby SK har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuell förändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du har ingått med oss.

14. Tvister

Om du inte är nöjd med Hässelbyloppet ber vi dig att kontakta oss på kansliet@hskfriidrott.se eller 08-739 97 06. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss varken att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden eller att efterkomma av alternativt tvistlösningsförfarande meddelat beslut, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist/meddelat beslut.

15. Kontakt

Hässelbyloppet arrangeras gemensamt av den Friidrottsföreningen Hässelby SK

Friidrottsföreningen Hässelby SK, Organisationsnummer 802411-9698

Om du vill kontakta Hässelby SK för frågor kring Hässelbyloppet, dessa Allmänna Villkor eller av någon annan anledning, kan du höra av dig till  Hässelby SK om Hässelbyloppet.

Kontaktuppgifter:

 

Anmäl dig nu

ANMÄL DIG NU

 

Sponsorer

 

 

      Brooks run happy  

 

Leverantör

  Vitamin Welll   

 

 

Följ oss

 

Hässelbyloppet arrangeras av Hässelby SK Friidrott
Ytterligare information om Hässelbyloppet:

E-post: kansliet@hskfriidrott.se
Telefon: 08-739 97 06
Hässelbyloppet arrangeras av Hässelby SK Friidrott. Ansvarig utgivare: Jenny Rudin
Webbplatsen är producerad av Triciclo AB